?i vào GONGYOU

tìm ki?m s?n ph?m

  • T? khóa:
  • Ph?n lo?i:
Gi?i thi?u GONGYOU
T?p ?oàn GONGYOU, n?m ? thành ph? ven bi?n ??p t?i Trung Qu?c ---- v??n khoa h?c k? thu?t GONGYOU TP.Uy H?i. Nó g?n núi và bi?n, phong c?nh ??p, giao th?ng thu?n ti?n, nh?n tài ??ng ?úc.C?ng ty chúng t?i có m??i hai c?ng ty chi nhánh, có m?t doanh nghi?p liên doanh Trung – Hàn, m?t c?ng ty T? Xuyên ?? phát tri?n t?i mi?n T?y, c?ng ty TNHH C?ng H?u ? Ch?u (Uy H?i) là m?t trong nh?ng ph?n quan tr?ng c?a t?p ?oàn C?ng H?u.Cty C?ng H?u ? Ch?u ?? ???c ??a lên th? tr??ng ch?ng khoán ??c, cty là m?t doanh nghi?p niêm y?t duy nh?t hi?n nay trong ngành c?ng nghi?p máy ch? bi?n g?.

T?p ?oàn GONGYOU thành l?p vào n?m 1958, hi?n nay, di?n tích chi?m ??t là 140m2, ng??i làm h?n 2000 ng??i.Cty là m?t c? s? ch? t?o máy móc ch? bi?n g? l?n nh?t và có ch?ng lo?i nhi?u nh?t.Các s?n ph?m c?a c?ng ty kh?ng ch? ???c bán ch?y trên toàn qu?c, mà còn xu?t kh?u sang h?n 100 qu?c gia và khu v?c, kh?p ng? ??i ch?u trên th? gi?i, ?? ???c s? ?ng h? c?a ng??i s? d?ng r?t nhi?u.

T?p ?oàn GONGYOU ?? d?n ??u ?? th?ng qua s? ch?ng nh?n c?a h? th?ng ch?t l??ng qu?c t? ISO 9001, là doanh nghi?p minh tinh, là doanh nghi?p tiên ti?n trong phong trào ch?t l??ng Trung Qu?c, là c?ng ty c?a “10 Th??ng hi?u n?i ti?ng nh?t t?i Trung Qu?c”và “Doanh nghi?p ?áng tin c?y c?p AAA”và doanh nghi?p gi? h?p ??ng ?áng tin c?y, các thi?t b? gia c?ng g? v?i nh?n hi?u GONGYOU là s?n ph?m n?i ti?ng t?i Trung Qu?c.

T?p ?oàn GONGYOU s? ti?p t?c phát tri?n theo tiêu chu?n qu?c t?, và cung c?p d?ch v? hi?u qu? và kh?ng lo cho khách hàng trong n??c và n??c ngoài.

Ch? t?ch qu?n tr? c?a t?p ?oàn C?ng H?u ??ng Diên V?, nh?n d?p k? ni?m 50 n?m c?a nhà máy ???c x?y d?ng, ?ng hy v?ng h?p tác thi?n chí v?i b?n bè t? các vòng tròn khác nhau trong và ngoài n??c, cùng x?y d?ng m?t t??ng lai t?t h?n.

quê h??ng|?i vào GONGYOU|Tri?n l?m s?n ph?m|D?ch v? và h? tr?|Liên h?2012-2015@ B?n quy?n thu?c v? t?p ?oàn C?ng H?u .