?i vào GONGYOU

tìm ki?m s?n ph?m

  • T? khóa:
  • Ph?n lo?i:
V?n hoá doanh nghi?p

M?c tiêu c?a GONGYOU:Sáng t?o th??ng hi?u n?i ti?ng trên th? gi?i, c? g?ng tr? thành m?t doanh nghi?p c?p th? gi?i có s?c c?nh tranh.

Tinh th?n doanh nghi?p :Ti?t ki?m, ch?m ch? làm vi?c, ??i m?i, giành h?ng nh?tTác phong GONGYOU,Làm vi?c b?ng t?m, ho?t ??ng kiên quy?t và nhanh chóng.

T? t??ng ph?c v? :Ch?n thành ph?c v?, khách hàng ??u tiên.

T? t??ng ch?t l??ng :Ph?n ??u làm cho ngày càng hoàn thi?n h?n , theo ?u?i s? xu?t s?c, xem ch?t l??ng nh? sinh m?nh.

M?c tiêu ch?t l??ng :N?ng cao trình ?? c?a ng??i làm, c?i ti?n liên t?c v? ch?t l??ng và tính an toàn, ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng.

Quan ni?m th? tr??ng:M? ra th? tr??ng, thích ?ng v?i th? tr??ng, ?áp ?ng th? tr??ng.T?o ra giá tr? cho khách hàng.

Nguyên t?c tuy?n ng??i làm:Xem ng??i nh? c?n b?n, tu? nh?n tài c? th? mà s? d?ng.

T?n ch? kinh doanh:Chi?n l??c c?a t?p ?oàn l?n, ho?t ??ng theo th? tr??ng hoá.

M?c tiêu qu?n l?:Tiêu chu?n, tiên ti?n, khoa h?c và hi?u qu?,

??o ??c ngh? nghi?p:Ch?m ch? làm vi?c và c? g?ng ph?n ??u

quê h??ng|?i vào GONGYOU|Tri?n l?m s?n ph?m|D?ch v? và h? tr?|Liên h?2012-2015@ B?n quy?n thu?c v? t?p ?oàn C?ng H?u .