Máy ch? bi?n g?

tìm ki?m s?n ph?m

  • T? khóa:
  • Ph?n lo?i:
Các lo?i máy nén ngh? m?c

Máy ép l?nh gia c?ng g? ki?u BY925Y

Máy ép l?nh gia c?ng g? ki?u BY925Y

Th?ng s? k? thu?t:

Gi?i thi?u s?n ph?m và các tham s? k? thu?t : ??n v? BY925Y
?p l?c ho?t ??ng to nh?t t 50
Kích th??c sàn thao tác mm 2500×1250
kho?ng cách khi ép ván (v? trí m?) mm 1000
C?ng su?t ??ng c? ?i?n: mm 7.5
t?c ?? quay c?a ??ng c? ?i?n: kW 1440
Kích th??c b? ngoài : r/min 2910×2330×1250
Tr?ng l??ng máy kg 2250
quê h??ng|?i vào GONGYOU|Tri?n l?m s?n ph?m|D?ch v? và h? tr?|Liên h?2012-2015@ B?n quy?n thu?c v? t?p ?oàn C?ng H?u .